Ogólne Warunki Korzystania i Kontraktowania.

Celem niniejszych Ogólnych warunków jest uregulowanie warunków użytkowania i zawierania umów na stronie internetowej “www.postquam.com” którego właścicielem jest POSTQUAM COSMETIC, S.L. (dalej: POSTQUAM),z CIF B47427398, adres: Ctra Burgos-Portugal, km 115, 47270 Cigales (Valladolid),i zarejestrowany w Rejestrze Mercantile w Valladolid w tomie 830, księga 0, strona 110, Arkusz VA-10146, wpis 1, za pomocą którego można się skontaktować przez comercial@postquam.com i telefon 983586046.

 1. Warunki dostępu.

  Celem tej witryny jest dostarczenie informacji o naszych usługach. Jego użycie oznacza pełną akceptację przez użytkownika tych warunków, więc jeśli nie zgadzasz się z ich treścią, musisz powstrzymać się od korzystania z sieci, a także oferowanych w niej usług.POSTQUAM zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, które uzna za stosowne, może modyfikować, usuwać lub zawierać, bez powiadomienia, nowe treści i / lub usługi, a także sposób, w jaki są one prezentowane i lokalizowane, a także warunki korzystania z sieci.

  Użytkownik akceptuje, że dostęp i korzystanie z sieci oraz zawartych w niej treści odbywa się swobodnie i świadomie, pod jego wyłączną odpowiedzialnością iw konsekwencji zobowiązuje się do:

  • Nie wolno korzystać ze strony internetowej w celu prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym, a także legalnie i uczciwie używać zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami, a także powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie , wyłączać, przeciążać lub niszczyć sieć i / lub uniemożliwiać normalne używanie i używanie przez innych użytkowników.
  • Nie manipuluj ani nie zmieniaj żadnych treści na stronie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela. Wszelkie zmiany, modyfikacje lub manipulacje bez zgody właściciela zwalniają tę ostatnią z odpowiedzialności.
  • Nie powielać, kopiować, rozpowszechniać, publicznie komunikować, przekształcać ani modyfikować treści, chyba że masz wymagane upoważnienie od właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone; a także do tłumienia, omijania lub manipulowania prawami autorskimi i innymi danymi identyfikującymi prawa POSTQUAM lub jego właścicieli do treści, jak również technicznych urządzeń zabezpieczających lub dowolnych mechanizmów informacyjnych, które mogą zawierać wyżej wymienione treści.
  • Nie wchodź ani nie rozpowszechniaj w internetowych programach danych (wirusy lub inne rodzaje szkodliwego oprogramowania), które mogą powodować szkody w Internecie.

  POSTQUAM nie gwarantuje dostępności i ciągłości sieci ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty, które mogą wystąpić, ani za wady techniczne, w tym wirusy lub inne szkodliwe elementy, niezależnie od ich charakteru, wynikające z wykorzystania informacji i sprawy zawarte w sieci.

 2. Używanie plików cookie.

  POSTQUAM nie wykorzystuje plików cookie do zbierania informacji od użytkowników, ani też nie rejestruje adresów IP dostępu. Tylko własne pliki cookie sesji są wykorzystywane do celów technicznych (takich, które umożliwiają użytkownikowi nawigację po stronie internetowej i korzystanie z różnych opcji i usług w niej istniejących).

 3. Obowiązki.

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które POSTQUAM lub jakakolwiek strona trzecia może ponieść w wyniku naruszenia któregokolwiek z obowiązków, którym podlega na podstawie niniejszych Ogólnych warunków.

  POSTQUAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie sprawuje kontroli nad możliwymi linkami zawartymi na stronie internetowej do treści zewnętrznych; jednak usunie te linki zawierające nielegalne treści, gdy tylko będzie można je poznać.

 4. Własność intelektualna i przemysłowa.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cała zawartość strony internetowej, a w szczególności wszystkie informacje i materiały, struktura, wybór, rozmieszczenie i udostępnianie jej treści, programy i rozwój aplikacji używanych w odniesieniu do nich, są chronione prawami użytkownika. własności intelektualnej i przemysłowej posiadanej przez właściciela strony internetowej lub, w razie potrzeby, przez osoby trzecie.

  W żadnym przypadku dostęp do nich lub ich wykorzystanie przez Użytkownika nie oznacza żadnego zrzeczenia się, przeniesienia lub całkowitej lub częściowej cesji wspomnianych praw, ani nie przyznają prawa użytkowania, zmiany, eksploatacji, reprodukcji, dystrybucji lub publicznego treści bez uprzedniej i wyraźnej autoryzacji wyraźnie przyznanej w tym celu przez POSTQUAM lub właściciela praw stron trzecich.

  POSTQUAM posiada elementy składające się na szatę graficzną swojej strony internetowej, menu, przyciski nawigacyjne, kod, teksty, obrazy, tekstury, grafiki i wszelkie inne treści na stronie internetowej lub, w innych przypadkach, ma odpowiednie upoważnienie do używania wymienionych elementów.

  Wszystkie marki, nazwy handlowe lub wyróżniające się znaki pokazane na tej stronie są własnością POSTQUAM i / lub firm trzecich. Zabrania się ich używania lub pobierania na stałe, kopiowania lub rozpowszechniania w dowolny sposób bez zgody właściciela.

  W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że jakakolwiek treść została umieszczona na stronie internetowej z naruszeniem ich praw własności intelektualnej lub przemysłowej, musi wysłać powiadomienie do POSTQUAM identyfikujące siebie i właściciela praw majątkowych. intelektualna lub przemysłowa rzekomo naruszona, zapewniająca tytuł lub akredytację reprezentacji wyżej wymienionych praw.

 5. Ochrona danych.

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą Politykę prywatności.

 6. Warunki umowy.
  1. Procedura zakupu.

   W celu zakupu produktów oferowanych w Internecie należy wcześniej dokonać rejestracji użytkownika. Podanie danych osobowych będzie podlegać postanowieniom punktu 5 niniejszych Ogólnych warunków, a Użytkownik zgadza się przekazać te informacje zgodnie z prawdą i całkowicie.

   POSTQUAM zastrzega sobie prawo do modyfikacji oferty handlowej prezentowanej na stronie internetowej (dotyczącej produktów, cen, promocji i innych warunków) w dowolnym momencie.

   POSTQUAM dołoży wszelkich starań, w ramach swoich środków, do oferowania informacji zawartych w sieci w sposób zgodny z prawdą i bez błędów typograficznych

  2. Ceny i metoda płatności.

   Ceny sprzedaży nie zawierają podatku VAT, ponieważ są to sprzedaże kierowane wyłącznie do firm lub profesjonalistów i wyrażane są w euro. Ceny podane w naszych dokumentach sprzedaży są gwarantowane na czas ich ważności, z wyjątkiem błędów typograficznych.

   O ile nie zostało to wyraźnie określone w umowie lub samej fakturze, płatność jest gotówkowa i bez rabatu. W przypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana po spodziewanym wygaśnięciu całości lub części towaru, będzie ona żądana niezwłocznie i w pełni. Ponadto POSTQUAM zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszystkich umów w toku. Niepłacenie wymagalnego terminu uprawnia POSTQUAM do żądania od dłużnika odszkodowania składającego się z 15% należnej kwoty, co najmniej 20 euro. Podobnie w tym przypadku wydatki wynikające z ewentualnego postępowania sądowego obciążają dłużnika.

   Podczas gdy odpowiednia faktura nie została zapłacona w całości, dostarczone towary pozostaną własnością POSTQUAM.

  3. Gwarancje:
   1. Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją krajową na wady produkcyjne od 2 lat. Data rozpoczęcia gwarancji jest podana na fakturze zakupu, która zostanie wysłana pocztą po dostarczeniu towaru. Nasza gwarancja obejmuje koszty wysyłki, robocizny i naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

    Gwarancja na zakupione produkty będzie fakturą zakupu. Podobnie, w mailu potwierdzającym dostarczenie zamówienia, zostanie wysłany certyfikat gwarancji, który należy zachować w celu ewentualnych roszczeń. Ponadto należy pamiętać, że niniejsza gwarancja obejmuje tylko adres dostawy zamówienia, więc w przypadku wszelkich reklamacji klient ponosi odpowiedzialność za transport towaru na adres dostawy.

   2. Meble i urządzenia elektryczne - będą miały gwarancję 2 lat od daty wystawienia faktury, na warunkach przewidzianych w ustawie 23/2003 z 10 lipca, o gwarancjach dóbr konsumenckich, z wyjątkiem towarów materiały eksploatacyjne Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub normalnym zużyciem produktów.

    Upominki - jeśli produkt jest wadliwy lub ma wady fabryczne, zostanie natychmiast zmieniony. Aby to zrobić, musisz wysłać wadliwy produkt w oryginalnym opakowaniu do POSTQUAM po opłaceniu przesyłki, abyśmy mogli sprawdzić działanie produktu i wysłać Ci nowy prezent w dobrym stanie. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku pogorszenia jakości spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem produktu lub w przypadku awarii spowodowanej nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Adres wysyłki wadliwego prezentu: Postquam Cosmetic SL w Ctra Burgos-Portugalia, km 115. 47270 Cigales -Valladolid.
   3. Upominki - jeśli produkt jest wadliwy lub ma wady fabryczne, zostanie natychmiast zmieniony. Aby to zrobić, musisz wysłać wadliwy produkt w oryginalnym opakowaniu do POSTQUAM po opłaceniu przesyłki, abyśmy mogli sprawdzić działanie produktu i wysłać Ci nowy prezent w dobrym stanie. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku pogorszenia jakości spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem produktu lub w przypadku awarii spowodowanej nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Adres wysyłki wadliwego prezentu: Postquam Cosmetic SL w Ctra Burgos-Portugalia, km 115. 47270 Cigales -Valladolid.

  4. Forma i koszt wysyłki.

   Koszty wysyłki różnią się w zależności od zamówienia i są zawsze pokazane w formularzu zamówienia.

   Przesyłki na Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Ceutę i Melillę w zależności od rodzaju zamówienia mogą być dodatkowo płatne, a klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem, dając możliwość anulowania zamówienia przejdź do płatności. Obsługujemy również przesyłki zagraniczne, ale wcześniej należy skonsultować koszty wysyłki.

   Czas dostawy zostanie przesłany pocztą lub telefonicznie po potwierdzeniu zamówienia przez Internet lub e-mail i może wynosić od 2 do 6 dni roboczych, w zależności od produktu, miejsca przeznaczenia i dostępności w sklepie.

   Przypominamy o obowiązku prawnym odbiorcy (art. 366 - kodeks handlowy), w celu sprawdzenia towaru w momencie dostawy, aw przypadku widocznych wad, nigdy nie podpisuj towaru jako zgodnego bez dokonania rezerwacji w dowodzie dostawy dostawy. przewoźnika w drodze natychmiastowego roszczenia. W takim przypadku towar musi być przechowywany w swoich obiektach, dopóki nie zostanie odebrany i / lub oceniony, a w przypadku ukrytych uszkodzeń wewnątrz opakowania, złożyć reklamację w ciągu 24 godzin. po dostawie, kontaktując się z POSTQUAM. Roszczenia zgłoszone później nie będą ważne. Jeżeli towar ulegnie uszkodzeniu podczas transportu do momentu, w którym stanie się bezużyteczny, odbiorca nie jest zobowiązany go przyjąć, a w przypadku jego odrzucenia musi niezwłocznie poinformować POSTQUAM.

   Czas dostawy zostanie przesłany pocztą lub telefonicznie po potwierdzeniu zamówienia przez Internet lub e-mail i może wynosić od 2 do 6 dni roboczych, w zależności od produktu, miejsca przeznaczenia i dostępności w sklepie.

   Jeśli jednak wystąpią opóźnienia, nie przyznają odszkodowania klientowi. Niektóre przedmioty z ciężkich lub nieporęcznych mebli muszą być obsługiwane przez wyspecjalizowanego przewoźnika, a dostawa jest opóźniona o 2 lub 3 dni robocze w porównaniu do normalnego czasu dostawy.

  5. Prawo do odstąpienia od umowy.

   Zgodnie z postanowieniami Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007, z 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ogólnego Prawa Obrony Konsumentów i Użytkowników oraz inne uzupełniające przepisy, nabywca ma 14 dni, liczone od momentu otrzymania produktu, do odstąpienia od umowy bez konieczności podawania przyczyn. Wymagane jest, aby zarówno opakowanie, jak i produkt były w doskonałym stanie, nie zostały naruszone, nie mają defektów ani pogorszenia ze względu na zdarzenia zewnętrzne lub inne okoliczności, które powodują szkodę produktu, zwłaszcza otwarcie pojemnika.

   Zwrot zostanie zaakceptowany przez POSTQUAM tylko wtedy, gdy towar jest w idealnym stanie, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi jego akcesoriami i bez użycia, jak ustalono w artykule 103 e) Ogólnego Obrona konsumentów i użytkowników oraz inne uzupełniające przepisy.

   Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi skontaktować się telefonicznie pod numerem 983586046 POSTQUAM w celu zgłoszenia zwrotu, podając swoje imię i nazwisko, adres, zakupiony produkt i datę odbioru, które, jeśli jest to właściwe, i po sprawdzeniu, że towar nie jest poniosła szkodę, dokona zwrotu kwoty zapłaconej za produkt i koszty wysyłki, w przypadku wybrania najtańszego sposobu dostawy tych oferowanych. Jeśli wolisz, możesz skorzystać z formularza wypłaty podanego na tej stronie.

 7. Poufność.

  Wszelkie informacje, które każda ze stron przekazuje lub zapewnia drugiej osobie lub do której ma dostęp, zostaną uznane za poufne i nie wolno ich ujawniać, wyświetlać, powielać, kopiować, omawiać z osobami trzecimi ani wykorzystywać którejkolwiek ze stron do celów obcy tym, którzy motywowali ich komunikację.

 8. Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja.

  Niniejsze Ogólne Warunki będą regulowane przez przepisy hiszpańskie. W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą powstać między stronami w związku z interpretacją i wykonaniem niniejszego dokumentu, obie strony wyrażają wyraźną zgodę i zrzekają się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może odpowiadać jurysdykcji sądów i trybunałów w Valladolid. Z wyjątkiem konsumentów, w którym to przypadku jurysdykcja będzie odpowiadać sędziom i sądom miejsca zamieszkania użytkownika.

Internetowe rozwiązywanie konfliktów:

Zgodnie z Art. 14.1 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Komisja Europejska udostępniła konsumentom platformę pozasądowego rozstrzygania konfliktów w Internecie. Można uzyskać do niego dostęp za pomocą następującego linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mogą zgłaszać swoje roszczenia za pośrednictwem tej platformy.

© Copyright 2018. POSTQUAM COSMETIC, S.L. – Wszelkie prawa zastrzeżone.